תנאי שימוש לאתר

כללי
ברוכים הבאים לאתר newtov.co.il המשמש כאתר תוכן זאת, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:
בעלת האתר ומפעילתו היא התרסי – אבוחצירה בע"מ, ח"פ 516299146 לרבות עמודי הפייסבוק, אינסטגרם, ערוץ
היוטיוב ועמוד הטיקטוק אשר בבעלותה (להלן: "החברה" ו/או "האתר" ו/או "מפעילת האתר").
1 . תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו
(כל אחד מהם להלן: "הגולש " ו/או " הגולש ").
2 . כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו, כפופים לתנאי השימוש
המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי
שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש
באתר מעידה על הסכמה ואישור הגולש לתנאי שימוש אלו.
3 . השימוש באתר מהווה את הסכמת הגולש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר
מתחייב הגולש , כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או
מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/א ו מי מטעמם.
4 . הניסוח בתקנון זה נעשה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד .
5 . כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו .
6 . הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם
לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל .
7 . הגולש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שיבוש הפעלת האתר.
8 . האתר רשאי לשנות את אופן ההפעלה או לגבות תשלום עבור שירותים, מדורים וערוצים באתר, כולם או חלקם,
וכן להפסיק את הפעלתם ולהסיר לצמיתות תכנים מהאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי .
אחריות
9 . האתר יפרסם תכנים בלעדיים שלו וכן תכנים אשר הועלו על ידי משתמשי האתר. התכנים כמו כן כל המידע
המופיע או הזמין או כל קישור לאתר ניתן לשימוש בכפוף לתנאי השימוש ומובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל
אחריות; התכנים מתבססים על מקורות חיצוניים ועשויים להיות מוטעים. כמו כן, חלק מהתכנים עשויים לשאת
אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי.
10 . כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה באתר על ידי גורם צד ג' אינה כזו א לא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום
פנים ואופן. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע,
נפרץ האתר, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף,
מפעילת האתר לא תהיה אח ראית כלפייך במידה ותסתמך על התכנים באתר . 
11 . האתר אינו אחראי בכל דרך שהיא לאתרי אינטרנט אחרים המקושרים בקישוריות (לינקים) (להלן: "אתרי צד
שלישי") המופיעות בכתבות או באתר או לתגובות המתפרסמות על גבי כתבות באתר.
12 . מפעילת האתר אינה מתחייבת, כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו זה הינה באחריותך המלאה בלבד. מפעילת האתר אינה מתחייבת שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו נכון, מלא או עדכני , ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

13 . אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות בדואר האלקטרוני בכתובת Contact@newtov.co.il ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. בפנייתך

עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת
קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו.
קנין רוחני
14 . מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, כתבות, איורים, תמונות, בעיצוב
האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות
החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו .
15 . אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר .
16 . דומיין האת ר, האתר, שם המותג, סימני המסחר )בין אם נרשמו ובין אם לאו(, וכו' – הם כולם רכושה של מפעילת
האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר,
לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית
של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים
באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון
ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים בא תר הינם חלק מקניינה הרוחני של בעלת המותג ו/או של צד ג' שהוא
שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.
פרסומים
17 . האתר כולל תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים,
המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או
עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם .
18 . האתר יהא רשאי להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר
לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות )או שלא עשויים להיות(
לעניינך. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים.
19 . שימוש במידע או בתכנים המצויים באתרי צד שלישי הוא בהתאם לתנאי השימוש של כל אתר צד שלישי כאמור.
כמו כן, האתר אינו אחראי לתוכן המסופק על ידי צד ג' ומוצג באתר באופן אוטומטי, ובתוך כך, מודעות פרסומיות
ותגובות המופיעות באתר. האתר לא כותב, בודק, מוודא או עורך את אמיתותם, נכונותם או דיוקם של אתרי צד
שלישי, התגובות או נתוני צד שלישי המפורסמים במסגרת אהתר. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה
אשר תגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על הצדדים השלישיים אשר יצרו אותם .
קישורים חיצוניים
20 . מפעם לפעם תפרסם מפעילת האתר באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או
מסגור של שירותי צד ג’. למען הסר ספק, אין מפעילת האתר בעלת אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם
נמצאים בשליטתה אלא אם נאמר אחרת במפורש. מפעילת האתר לא אחראית לתקינותם של הקישורים
החיצוניים ולא אחראית לתוכן המובא בהם .
21 . מפעילת האתר רשאית לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול
דעתה המוחלט .
22 . המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, מפעילת האתר
אינה אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת
האתרים המקושרים או שימוש בו .
תוכן ותגובת על ידי משתמשים (טוקבקים)
23 . מפעילת האתר מאפשרת למשתמשי האתר להעלות תכנים לאתר, תגובות לכתבות ושירותים נוספים המאפשרים
להזין לאתר תכנים על ידי הגולשים .
24 . עצם העלאת תוכן על ידך לאתר מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל התנאים
הקבועים בהסכם זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך
פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 , חוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965 וחוק זכויות יוצרים,
תשס"ח- 2007 . מידע שתפרסם באתר יהיה חשוף לעיני כל דורש ואנו ממליצים לך לנקוט בסבירות ובזהירות
במסירת פרטים אישיים באתר .
25 . מפעילת האתר אינה אחראית לתגובות באתר באופן כללי ובכלל כך לתגובות שתקבל בעקבות תכנים שתעלה לאתר
ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על- ידך
26 . מסירת תכנים על ידך לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יישמרו על ידי מפעילת האתר,
יתפרסמו באתר או יוסיפו להתפרסם בו .
27 . האתר וכל נציג מטעמו יהיה רשאי למחוק תגובות – בחלקן, או כולן, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של
האתר בלא כל מתן הודעה מראש. מחיקת תגובה אינה מהווה הצהרה מצד האתר בכל עניין הנוגע לתוכנה ואין בה
כדי למנוע מהאתר לתבוע ממפרסם התגובה כל סעד אחר, בהתאם להוראות כל דין או תנאי שימוש אלו .
28 . משתמש שיפר תנאי מתנאים אלו עלול להיחסם לצמיתות ממערכת התגובות, בהתאם לשיקול דעתו של האתר.
חסימה זו עלולה לכלול ככל שהדבר ניתן, גם הס רת תגובות העבר של אותו משתמש והן את אפשרותו לפרסם
תגובות נוספות במערכת בעתיד. משתמש המפר תנאי מתנאים אלו מוותר מראש על כל דרישה לשיפוי בגין פגיעה
או נזק שיגרמו לו כתוצאה מחסימה כאמור .
29 . כותב ו/או מפרסם תגובות מתחייב בזה לשפות את האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או
דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות במסמך זה, ו/או של כל זכות אחרת
השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא .
30 . כותב ו/או מפרסם ו/או משתף פעולה עם מ פעילת האתר ו/או תגובה מקנה לאתר ללא כל תמורה כספית או אחרת,
רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן שפרסם באתר. האתר יוכל, למשל, לפרסם מחדש את התגובה בהתאם
לשיקול דעתו בכל פרסום של האתר, לשבץ את תוכן התגובות בכתבה כלשהי וכיו"ב, תוך מתן קרדיט לכותב
התגובה בהתאם לפרטיו כפי שפרסם באתר, לרבות בכל ערוצי המדיה הדיגיטלית של מפעילת האתר
ביניהם: Youtube, Tiktok, Instagram, Facebook וכן כל מדיה חברתית חדשה או תתווסף ותנוהל על ידי
מפעילת האתר (להלן: "ערוצי המדיה").
31 . כל תוכן שהועלה על-ידיך לאתר הינו באחריותך המלאה והבלעדית. הנך אחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום
התוכן.
32 . אלא אם צוין אחרת במפורש, אתה אינך רשאי להעלות לאתר תוכן שיש בו, או בחלקו, באופן גלוי או סמוי, פרסום
או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין )על ידי הכנסת קישור לתכנים אלו(.
33 . באחריותך להקפיד ע ל כך שהתכנים שאתה מפרסם אינם בניגוד להוראות הדין. לשם ההמחשה, אתה מסכים שלא
לפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תוכן המוגן באמצעות חוקי
קניין רוחני, אלא אם כל הזכויות לגבי תוכן זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת בכתב את ההסכמות
הדרושות כדי לעשות זאת, תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב, השמצה, גידופים,
הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי
תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או
מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע , דת, מין, נטייה
מינית, עדה, או אומה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל , להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על
פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתמשים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי
הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע
מהם את השימוש באתר; תכנים ה עלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות
קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב כמוגדר בחוק
המחשבים, התשנ"א – 1995; תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או
לפגוע במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל
הפסקת הפעילות באתר
34 . האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר.
35 . ככל והאתר יפסיק את פעילותו מכל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי
ממפעיליו.
שונות
36 . מפעילת האתר תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים שונים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות בכל
עת את השירותים שניתנים על ידה, או את העלות שהיא גובה עבורם, להוסיף ולהפסיק שירותים בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי וזאת ללא כל הודעה מראש .
37 . תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כגון:
טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'(. הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי
תקשורת אחר לרבות בכל ערוצי המדיה הדיגיטלית של מפעילת האתר.
38 . האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על
פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת של 30 ימים. האחריות הבלעדית והמלאה
להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על הגולש בלבד .
39 . האתר עושה ככל שיכול לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו,
בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.
40 . כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעילת האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור
בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור מצידה על האמור בתקנון זה .
41 . במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר, תפעל מפעילת האתר לטיפול בהם בהקדם ולא
יהיו למשתמשי האתר טענות או תבי עות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
42 . בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם
ו/או ניתן על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי שימוש האתר, לרבות ברשתות החברתיות,
תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
43 . הגולש מצהיר, כי הינו מודע לכך שכל פעולה ו/או עסקה ו/או החלטה שיקבל, הינה בגדר אחריותו הבלעדית של
הגולש ומפעילת האתר לא תישא באחריות בגינם.
44 . מפעילת האתר תפעל ותתרום 15% מהכנסות האתר בשנה החולפת וזאת לכל מטרה אשר תיבחר על ידי גולשי
ומשתמשי האתר.
45 . במהלך חודש קלנדרי, אשר נקבע מראש על ידי מפעילת האתר, תאפשר מפעילת האתר לגולשי ומשתמשי האתר
להעלות מטרות אשר לשמן ימסרו כספי התרומה (להלן: "חודש ההצעות"), הצעות אלו יעברו סינון על ידי מפעילת
האתר ובחודש העוקב לחודש ההצעות, יבחרו גולשי ומשתמשי האתר מטרה מבין ההצעות אשר אושרו על ידי
מפעילת האתר.
46 . יובהר, כי לצורך שקיפות מתן התרומות, תפרסם מפעילת האתר דוחות עבור השנה החולפת.
47 . הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה
לבית המשפט המוסמך בתל אביב .

גלילה לראש העמוד

רוצים שהשבוע שלכם יהיה חיובי?

דילוג לתוכן